Πρωταρχικοί στόχοι της ομάδας είναι:

  1. Η διαμόρφωση κλινικών ενδείξεων για την εφαρμογή των μεθόδων της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, που θα εναρμονίζονται κάθε φορά με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ISRS
  2. Η αρχική και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της διεπιστημινικής ομάδας νευροχειρουργικής , ακτινοθεραπευτών ογκολόγων και ακτινοφυσικών στο αντικείμενο της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαίδευση ειδικευομένων και νέων ειδικών ιατρών και ακτινοφυσικών.

Μελλοντικοί στόχοι, με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η ISRS αποτελούν :

  1. η θέσπιση όρων και προυποθέσεων για τη λειτουργία τμημάτων στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής στην Ελλάδα
  2. η  εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης, εκπαίδευσης και εμπειρίας του προσωπικού της ομάδας στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής που θα εκτελεί τις θεραπείες.
Affordable Gamma Knife Radiosurgery India│ Best Stereotactic Radiology  Procedures Hospital