Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τα μέλη της ομάδας SRS;

Η Ομάδα Στερεοτακτικής ΑκτινοΧειρουργικής (ΣΑΧ) ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Νευρο-Ογκολογικής Εταιρείας. Όντας νεοσύστατη, κύριο μέλημα της ομάδας είναι η ανάδειξη της τεχνικής και των διαδικασιών καλής και ασφαλούς εκτέλεσης εφαρμογών Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής στον Ελληνικό χώρο, μέσω της κατάρτισης κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την παραγωγή σχετικού επιστημονικού προβληματισμού και την διάχυση της κεκτημένης γνώσης υπό τη μορφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μοναδική προϋπόθεση για την ένταξη νέου μέλους στην Ομάδα μας αποτελεί η ταύτιση των ατομικών του ενδιαφερόντων με τους προαναφερθέντες στόχους της Ομάδας, ενώ ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η ενεργή συμμετοχή επιστημόνων με κλινική ή/και ερευνητική εμπειρία στην εφαρμογή τεχνικών Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Θεμέλια υποχρέωση όλων των μελών της Ομάδας αποτελεί η διασφάλιση του ακραιφνώς επιστημονικού χαρακτήρα της.